PHU INCO

Produkcja masztów, montaż i transport

Zalesie 1
37-205 Zarzecze
NIP: 741-173-43-80
Telefon: 883-545-791
Email: maszty@masztyinco.pl

Transport: Zarzecze, Ostróda

Przepisy Budowlane


Przepisy dotyczące montażu masztów na budynkach i gruntach oraz wniosek i oświadczenie do pobrania. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).


Art.29 ust.1 Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

20) przyłączy: energetycznych, ... cieplnych i telekomunikacyjnych;

27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

Art.29a ust.1 Budowa przyłączy, o których mowa w art.29 ust.1 pkt.20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej ...

ust.3 Przepisów us.1 i 2 nie stosuje się, jezeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art.30.

Art.30 ust.1 Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga,...:

pkt.1a) budowa, o której mowa w art.29 ust.1 pkt.20

pkt.3) litera b) urządzeń o wysokości powyżej 3m na obiektach budowlanych

ust.2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. ...

ust.5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust.1 należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego zgłoszeniem terminu ich rozpoczęcia.

Art.71 ust.2 Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi.

Art.81c ust.l Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań określonych przepisami prawa budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów:

1) związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego;

2) świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

ust.2 Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia.

ust.3 Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 219, poz. 1864)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 115, poz. 773)


§ 3. Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają:

2) telekomunikacyjny obiekt budowlany - ...... wolno stojące konstrukcje wsporcze anten i urządzeń radiowych, w tym wolno stojące maszty antenowe i wolno stojące wieże antenowe;

9) wolno stojący maszt antenowy - wolno stojącą konstrukcje wsporczą anten i urządzeń radiowych z odciągami;

13) wolno stojąca wieża antenowa - wolno stojącą konstrukcje wsporczą anten i urządzeń radiowych bez odciągów;

§ 9. Przy określaniu usytuowania wolno stojących konstrukcji wsporczych anten i urządzeń radiowych należy kierować się względami technologicznymi oraz wymaganiami bezpieczeństwa dotyczącymi w szczególności:

1) ochrony przed polem elektromagnetycznym, z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku;

2) bezpieczeństwa i higieny pracy w pobliżu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne.


Pliki do pobrania:Źródło:

http://teleprawo.net/dostep-bud-maszt.htm#pozwolenie

http://samorzad.infor.pl/akty-prawne/DZU.2003.207.0002016/Ustawa-Prawo-budowlane.html

http://isap.sejm.gov.pl/